Category
  Progress in the application of Caenorhabditis elegans in the toxicological research of mycotoxins
  ZHOU Xiangyi, HU Liangbin, MO Haizhen, ZHOU Wei, YAO Lishan, XU Dan,
  2024, 45(3):1-8. DOI:10.16433/j.1673-2383.202312270001
  Abstract PDF
  Effect of the transcription factor Afndt6 on the virulence and infection of Aspergillus flavus
  LAN Haier, LIANG Liuke, WEI Shan, LEI Yang, ZHANG Shuaibing, HU Yuansen, LYU Yangyong,
  2024, 45(3):9-16. DOI:10.16433/j.1673-2383.202309120001
  Abstract PDF
  Thymol controls the infection of Sclerotium sclerotiorum on Chinese cabbage
  YANG Lifei, CAI Jinxia, SHI Zhiqi, SONG Lixiao, HU Liangbin, CHEN Jian,
  2024, 45(3):17-25. DOI:10.16433/j.1673-2383.202310110002
  Abstract PDF
  Process optimization of high-moisture textured vegetable protein based on beef
  AN Hongzhou, SUN Jiayu, WANG Lifen, REN Jingwen, JIN Hui, HUANG Zehua,
  2024, 45(3):26-33. DOI:10.16433/j.1673-2383.202311010002
  Abstract PDF
  Study on the effect of emulsifiers on the properties of soybean phospholipid concentrate
  LIANG Huimin, LIANG Shaohua, SUN Cong, SHEN Zhili, CHEN Yanran, LIU Jingfan,
  2024, 45(3):34-40,57. DOI:10.16433/j.1673-2383.202310310003
  Abstract PDF
  Effects of ethanol extract of olive leaves on the quality of oil during frying process
  WANG Ziyi, WEI Anchi, WEI Xiaohua, WANG Jingyi,
  2024, 45(3):41-48,68. DOI:10.16433/j.1673-2383.202312060003
  Abstract PDF
  Comparison and analysis of small intestinal metabolites of peeled and whole grain oats
  KANG Ziyue, MENG Ning, LIU Ming, LIU Yanxiang, JIANG Ping, TAN Bin,
  2024, 45(3):49-57. DOI:10.16433/j.1673-2383.202312120001
  Abstract PDF
  Evaluation of rice processing suitability for different varieties of indica rice
  MI Yongjie, WANG Zhenhua, ZHANG Min, GUAN Lina, LI Sixuan,
  2024, 45(3):58-68. DOI:10.16433/j.1673-2383.202312120004
  Abstract PDF
  Screening of Clostridium butyricum of human origin and study on its beneficial properties
  DING Changhe, GAO Jun, BAI Lujia, MENG Jun, FAN Junmin, WEI Shuyin,
  2024, 45(3):69-77. DOI:10.16433/j.1673-2383.202310120001
  Abstract PDF
  Effect of gluten on glycemic index of noodles and its mechanism
  HAN Manyu, CHEN Jie, YAO Ke, XU Fei, QIU Shoukuan,
  2024, 45(3):78-85,94. DOI:10.16433/j.1673-2383.202306160001
  Abstract PDF
  Study on process optimization and quality of defatted soybean meal short biscuits
  CHENG Shuya, LIU Zehua, XU Yanhua, ZHAO Renyong,
  2024, 45(3):86-94. DOI:10.16433/j.1673-2383.202401040001
  Abstract PDF
  Study on the improvement of the quality of sweet dumpling dough made by rice and glutinous rice
  LIU Yongxia, LIU Yichang, LI Qinghuan, LI Jiajia, ZHANG Zhong,
  2024, 45(3):95-102. DOI:10.16433/j.1673-2383.202311040001
  Abstract PDF
  Effect of fungi on yellowing of high quality indica rice
  REN Siqi, HOU Yuanyuan, SONG Yongling, WANG Ruolan,
  2024, 45(3):103-109. DOI:10.16433/j.1673-2383.202310300002
  Abstract PDF
  Development of a specific qPCR method for the rapid detection of Aspergillus flavus in maize
  XU Songyue, ZHAO Jinfeng, ZHAO Jinqi, LI Mengyao, ZHANG Yurong, ZHANG Dongdong,
  2024, 45(3):110-117. DOI:10.16433/j.1673-2383.202309270002
  Abstract PDF
  Study on volatile substances during the reddening process of soybean
  XIA Yunze, QU Chenling, FU Xiaotong, XUE Feiyan,
  2024, 45(3):118-123. DOI:10.16433/j.1673-2383.202311230001
  Abstract PDF
  Research progress on biological activity and delivery system of phytosterol esters
  LIU Zongjie, ZHAO Qian, ZHU Xiaying, PAN Li, ZHANG Aohan, WANG Yonghao, ZHANG Lin, ZHANG Yuhuan,
  2024, 45(3):124-131. DOI:10.16433/j.1673-2383.202312070001
  Abstract PDF
  Research progress on functional components and biological activities of postbiotics
  LI Han, YU Guanghai, PAN Long, LIAO Aimei, HUI Ming, HUANG Jihong, HOU Yinchen,
  2024, 45(3):132-142. DOI:10.16433/j.1673-2383.202312280002
  Abstract PDF
  Journal Of Retrieval
  Advanced Search